Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định hiện hành (tiếp theo) (Mẫu văn bản số 2, 3, 4 và 5)
Người đăng: Phan Văn Bách .Ngày đăng: 17/06/2020 14:44 .Lượt xem: 1439 lượt.
Mẫu văn bản số 2, 3, 4 và 5 sử dụng trong hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Đây là các mẫu văn bản chính yếu, các nhà đầu tư dự án nông nghiệp cần phải nắm vững.

Mẫu số 2

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư …..

Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp)……………………………………………;

Loại hình doanh nghiệp: …………………………… (theo Luật doanh nghiệp)

Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………;

Trụ sở chính:…………………………………………………………………..;

Điện thoại: …………………. Fax……………………………………………. ;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số …..do ……………….. cấp ngày ….tháng …..năm ……

I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Tên Dự án: …………………………………………………………………….

2. Lĩnh vực đầu tư: ……………………...………………………………………..

3. Địa điểm thực hiện Dự án: ……………………...……………………………..

4. Mục tiêu và quy mô của dự án: ……………………….……………………….

5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: ……………………….…………………………..

6. Diện tích đất dự kiến sử dụng: …………………….…………………………..

7. Số lao động Dự án sử dụng bình quân trong năm: ……………………….……

8. Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến: …………………………………..………….

II. KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

(theo Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2018 của Chính phủ):

1. Căn cứ hỗ trợ

2. Sự phù hợp với các điều kiện hỗ trợ

3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư:

TT

Nội dung

Số tiền

Thời gian hỗ trợ (năm)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. DOANH NGHIỆP CAM KT: Nội dung hồ sơ đầu tư

1. Về tính chính xác của những thông tin trên đây.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

….., ngày … tháng … năm ….
Chức danh người đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:….

Ghi chú: 

Đối với dự án đã triển khai thực hiện trước thời điểm Nghị định …../2018/NĐ-CP ngày… tháng… năm…. của Chính phủ có hiệu lực, phần kiến nghị hỗ trợ đầu tư nêu tại Mục II cho thời hạn hoạt động còn lại của Dự án (nếu có).

Mẫu số 03

 

ỦY BAN NHÂN DÂN…
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

——-

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày ….. tháng  năm …..

Kính gửi: Ủy ban nhân dân……

Căn cứ bản đề nghị hỗ trợ số… ngày… tháng… năm…… của doanh nghiệp ….đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án (Tên dự án) và hồ sơ dự án kèm theo; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm tra ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp…. đầu tư vào Dự án….(Tên dự án) theo quy định tại Nghị định …./2018/NĐ-CP như sau:

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM TRA

1. Bản đề nghị số …………………………………………………………………

2. Báo cáo dự án đầu tư …………………………………………………………..

3. Biên bản kiểm tra thực tế (Đối với dự án thực hiện trước thời điểm đề nghị ưu đãi, hỗ trợ):

4. Ý kiến của các cơ quan liên quan: ………………..……………………………

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

II. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………..

2. Lĩnh vực đầu tư: ……………………………………………………………….

3. Mục tiêu và quy mô dự án: (Mục tiêu sản phẩm đầu ra của dự án, số lượng lao động dự kiến, các hạng mục đầu tư và diện tích đất sử dụng ….)

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: (nếu có theo quy định của Luật đầu tư)

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: (Tên doanh nghiệp)

6. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………..

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: …….(Trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn doanh nghiệp huy động)

8. Dự kiến mức vốn đề nghị Nhà nước hỗ trợ: …………………………………..

9. Thời gian thực hiện: …………………………………………………………...

10. Các thông tin khác (nếu có): ………………………………………………….

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp

IV. Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ

1. Hỗ trợ đầu tư:

– Điều kiện đáp ứng: ……………………………………………………………..

– Mức hỗ trợ: …………………………………………………………………….

– Thời gian hỗ trợ: ………………………………………………………………..

2. Ý kiến khác: ……………………………………………………………………

V. KT LUẬN

Trên đây là ý kiến thẩm tra ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp………… thực hiện Dự án…………………………, kính trình Ủy ban nhân dân…. xem xét, quyết định./.

  

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan tham gia thẩm tra;
– Các cơ quan liên quan khác;
– Lưu: ……

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 04

 

ỦY BAN NHÂN DÂN….
——-

Số: ……V/v cam kết hỗ trợ thực hiện Nghị định…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…., ngày … tháng  năm ….

Kính gửi: ………………..(Doanh nghiệp)

Căn cứ Nghị định số …./2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ đề nghị hỗ trợ tại văn bản số… ngày… tháng… năm… của doanh nghiệp ……. đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án…..;

Căn cứ báo cáo thẩm tra số …/BCTT-SKHĐT ngày…. tháng… năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm tra ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp…. đầu tư vào Dự án….,

Ủy ban nhân dân cam kết hỗ trợ doanh nghiệp …., giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (và tương đương) cấp ngày… tháng… năm… thực hiện Dự án…..:

1. Mức hỗ trợ:

2. Thời gian hỗ trợ:

3. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các nội dung dự án đã đăng ký./.

Nơi nhận:
– Sở ngành để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp: Sở KH&ĐT, Sở TC, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện;
– Lưu: …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 05

 

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
——

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…., ngày …. tháng …. năm …….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẶC HẠNG MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

1. Dự án (hạng mục dự án): ………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Phía Hội đồng nghiệm thu (Ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan và số văn bản cử tham gia làm đại diện)

b) Phía doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp)

Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách đầu tư dự án, hạng mục dự án:

c) Nhà thầu thi công

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu và cán bộ phụ trách thi công dự án, hạng mục dự án:

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: …… ngày ….. tháng …. năm …

Kết thúc: …… ngày ….. tháng …. năm …

Tại:………………………………………………………………………………..

5. Đánh giá dự án, hạng mục dự án:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

…………………………………………………………………………………….

b) Quy mô, chất lượng dự án, hạng mục dự án (đối chiếu định mức hỗ trợ, thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);

c) Các ý kiến khác nếu có

6. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án, hạng mục dự án đáp ứng yêu cầu và được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này./.

 

Nơi nhận:
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (để báo cáo);
– Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, TN&MT (để biết);
– Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh;
– Doanh nghiệp nhận hỗ trợ;
– Nhà thầu thi công;
– Thành viên Hội đồng nghiệm thu;
– Các cơ quan liên quan khác;
– Lưu: …

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
(Thành viên Hội đồng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Sở NN&PTNT)DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Tổng hợp từ các văn bản, quy định hiện hành của Chính phủ

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tiêu chí, thủ tục thành lập trang trại năm 2020
Thông tư số: 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hợp Tác Xã Dược liệu Đức Huy Tây Giang
Hợp Tác Xã Nông Lâm Nghiệp Thiên Bình
Hợp Tác Xã Nông nghiệp và Dược liệu Tây Giang
Hợp tác xã Đại Thạnh Phát
Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Viết Vinh
Các tin cũ hơn:
Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Công ty TNHH 1 TV Thủy sản Hạ Long
Công ty TNHH 1TV KTCT TL Bắc Hưng Hải
Công ty TNHH 1TV KTCT TL Bắc Nam Hà
Công ty TNHH 1TV KTCTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa
Công ty TNHH 1TV NXB nông nghiệp
Danh sách các doanh nghiệp đang và sẽ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản tại Quảng Nam
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006361811

  Lượt trong ngày 660
  Hôm qua: 2278
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 38
  Tổng số 6361811