Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

CUỘC THI TRÊN INTERNET TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 25/07/2022 08:13 .Lượt xem: 327 lượt.
Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Ban tổ chức cuộc thi trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022 đã ban hành kế hoạch số : 743/KH-BTC về việc Tổ chức cuộc thi trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022 gởi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

             Theo đó Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng kế hoạch Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022, cụ thể như sau:

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-   Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai... cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt.

-   Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19.

II.   ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI

1.     Đối tượng

a)     Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, HSSV và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

b)    Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ ra đề, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2.     Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn, hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://quangnam.gov.vn. Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

3.     Nội dung

Tìm hiểu trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó liên quan. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu giúp xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó thiên tai nhằm giảm các thiệt hại về tính mạng, sinh kế của người dân, nhất là cộng đồng dân cư nghèo ở các huyện ven biển, vùng sâu, vùng xa góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và hướng đến phát triển bền vững.

III. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022

   -  Thành lập Ban Tổ chức, Tổ ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc thi;

-  Ban hành Kế hoạch; Thể lệ cuộc thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức, Tổ ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc thi.

   - Xây dựng và thiết kế phần mềm dự thi;

   - Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (gồm 100 câu hỏi và đáp án);

2. Từ ngày 01/7/2022 đến khi kết thúc cuộc thi

   -  Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thành niên, học sinh, sinh viên và nhân dân nắm rõ nội dung và triển khai thực hiện.

   - Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

3. Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/9/2022

-       Tổ chức Lễ phát động cuộc thi: ngày 01/8/2022.

-       Tổ chức các kỳ thi:

+ Kỳ thi thứ 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 07/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 1 được công bố vào ngày 09/8/2022.

+ Kỳ thi thứ 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 16/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 2 được công bố vào ngày 18/8/2022.

+ Kỳ thi thứ 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 25/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 3 được công bố vào ngày 27/8/2022.

+ Kỳ thi thứ 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 04/9/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 4 được công bố vào ngày 06/9/2022.

Kết       quả       cuộc       thi       được       công   bố      tại            địa chỉ http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn, và baner “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://quangnam.gov.vn.

- Tổ chức trao giải:

Ban Tổ chức tổng kết trao giải thưởng cho 04 kỳ thi sau khi kết thúc 04 kỳ thi nêu trên, dự kiến thời gian trao giải thưởng vào ngày 30/9/2022.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.   Cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân

- Cuộc thi diễn ra trong 04 kỳ, mỗi kỳ có 10 giải thưởng, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

- Căn cứ trao giải: Những người trả lời đúng các câu hỏi trong kỳ và có thời gian dự thi ngắn nhất.

- Cơ cấu giải thưởng mỗi kỳ gồm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng. (Giá trị từng giải thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ cuộc thi).

2.                     Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện cho cuộc thi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Sở Thông tin và Truyền thông

-   Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm;

-   Thành lập Ban Tổ chức, Tổ ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc thi. Ban hành Kế hoạchTổ chức Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức, ban hành Thể lệ cuộc thi.

- Tổng hợp bộ câu hỏi để Ban Tổ chức họp tuyển chọn và duyệt đề các kỳ thi, bảo mật tuyệt đối đề thi.

 - Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, đề nghị Tỉnh Đoàn Quảng Nam và các đơn vị liên quan đặt banner “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022” trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

2.  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

-   Xây dựng chuyên mục, phần mềm dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thu thập thông tin tư liệu; chịu trách nhiêm về quá trình hoạt động đối với phần mềm dự thi trực tuyến, đăng tải thông tin kịp thời về kết quả cuộc thi.

-  Là đơn vị thường trực của ban tổ chức cuộc thi, tham mưu các cuộc họp BTC và tổ ra đề, giám khảo, tổ chức tổng kết, phát thưởng sau khi kết thúc cuộc thi.

-   Tổng hợp thanh quyết toán theo quy định.

3.   Đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường: xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm về biến đổi khí hậu (35 câu hỏi và đáp án).

4.   Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm về biến đổi khí hậu (35 câu hỏi và đáp án).

5.  Đề nghị Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam: xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm về phòng chống thiên tai (35 câu hỏi và đáp án).

6.   Đề nghị các Sở, ban, ngành phối hợp tuyên truyền phát động “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022” trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của đơn vị; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

7.   UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, CCVC, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022”. Liên kết banner Cuộc thi tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên Cổng/trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố.

Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ cuộc thi theo link sau:
744-TL-BTC.signed.signed.pdf
Chúc các bạn thành công!

Nguồn tin: Ban tổ chức cuộc thi trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022
[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2022-2025
CÔNG ĐIỆN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG NAM
KẾT QUẢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU HƠN 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26/NQ-TW
GÓC NHÌN VỀ Kinh tế tập thể và hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở Quảng Nam
HỘI THẢO KHOA HỌC “Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và Chuỗi giá trị nông sản”
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Bản tin CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH tỉnh Quảng Nam
HỘI THẢO GÓP Ý SỔ TAY KỸ THUẬT CHĂN NUÔI HEO ĐEN THEO HƯỚNG CANH TÁC TỰ NHIÊN SỬ DỤNG VI SINH VẬT BẢN ĐỊA (IMO).
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. Phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và phần mềm kế toán hợp tác xã (WACA)
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC HÌNH THÁI THỜI TIẾT NGUY HIỂM
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003933188

  Lượt trong ngày
  142
  Tổng số: 3933188