Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 84 items in 5 pages
Số: 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử
Số: 2396/QĐ-UBND 14/09/2022 Ban hành Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
Số: 2322/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
434 /QĐ-SNN&PTNT 08/09/2022 Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2143/QĐ-UBND 16/08/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Phát ...
Số 2056/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ...
Số: 20 /2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ...
Số: 858/QĐ-TTg 20/07/2022 Về phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
1496/QĐ-UBND 01/06/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao trên hệ thống Q-Office
1321/QĐ-UBND 17/05/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách ...
Số: 09 /2022/NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
Số: 17 /NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
545/QĐ-UBND 28/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, ...
số 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy ...
số 146/QĐ-TTg 28/01/2022 Về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
01/2022/NQ-HĐND 12/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách ...
Số: 42 /2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm ...
Số: 27/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số:3830/QĐ-UBND 27/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Khóa X

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003933137

  Lượt trong ngày
  91
  Tổng số: 3933137