Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 126 items in 7 pages
Số: 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử
12/2022/TT-BNNPTNT 20/09/2022 Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế ...
Số: 2396/QĐ-UBND 14/09/2022 Ban hành Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
số: 3444/QĐ-BNN-KH 12/09/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030
số: 3442/QĐ-BNN-KH 12/09/2022 Phê duyệt Bộ chỉ số giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số: 47/2022/TT-BTC 29/07/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
Số: 2322/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
434 /QĐ-SNN&PTNT 08/09/2022 Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ...
Số: 09-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch 09-KH/TW, ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ...
2143/QĐ-UBND 16/08/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Phát ...
Số 2056/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ...
Số:2159/BVTV-QLT 05/08/2022 V/v hướng dẫn chi tiết việc sử dụng thuốc BVTV trên một số cây trồng có tiềm năng xuất khẩu
Số: 20 /2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ...
05/TT-BNNPTNT 25/07/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ...
Số: 858/QĐ-TTg 20/07/2022 Về phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
Số: 10/2022/TT-BLĐTBXH 31/05/2022 Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số:04/2022/TT-BNNPTNT 11/07/2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 ...
Số: 19/NQ-TW 16/06/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 06/2022/TT-BLĐTBXH 06/04/2022 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003932955

  Lượt trong ngày
  5524
  Tổng số: 3932955