Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Người đăng: Nguyễn Đình Tân .Ngày đăng: 26/06/2014 10:08 .Lượt xem: 3030 lượt.
Thực hiện Nghị định số 42/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Quế Lộc được chia tách thành 2 đơn vị hành chính xã Quế Lộc và Sơn Viên thuộc huyện Nông Sơn. Sau thành lập xã mới năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 60,3%, cơ sở hạ tầng nói chung còn nhiều yếu kém...

  Quế Lộc là một xã miền núi huyện Nông Sơn gồm 5 thôn: Tân Phong, Lộc Đông, Lộc Trung, Lộc Tây 1, Lộc Tây 2; với tổng số 1.628 hộ, 5901 khẩu. Nơi đây, có địa hình là các dãy núi cao bao bọc tạo ra thế thủ liên hoàn. Vì vậy từ năm 1885-1887 nghĩa quân Nguyễn Duy Hiệu đã chọn làm căn cứ Tân Tỉnh để đánh Pháp và triều đình tay sai nhà Nguyễn. Năm 1946 Tỉnh ủy Quảng Nam chọn làm Khu chiến Hoàng Văn Thụ để chuẩn bị kháng chiến lâu dài với Pháp (1946-1954). Trong chiến tranh chống Mỹ, dãy Hòn Tàu là căn cứ bàn đạp của Khu ủy Khu V, đặc khu Quảng Đà và các cơ quan của huyện Quế Sơn…


Thực hiện Nghị định số 42/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Quế Lộc được chia tách thành 2 đơn vị hành chính xã Quế Lộc và Sơn Viên thuộc huyện Nông Sơn. Sau thành lập xã mới năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 60,3%, cơ sở hạ tầng nói chung còn nhiều yếu kém. Năm 2011, Quế Lộc được chọn là 1 trong 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Nông Sơn. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề đối với Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Song với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay đạt những kết quả sau:
Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng Cuộc thi “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tất cả đã xác định việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, của dân, do dân và vì dân nên đã hăng hái chủ động tham, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên, không thờ ơ đứng ngoài cuộc.
Một nội dung sinh hoạt Ngày Đại đoàn kết tại Quế Lộc
Đặc biệt, qua thực hiện các nội dung Chỉ thị 03 với từng chủ đề cụ thể qua từng năm bằng các hoạt động, phong trào thiết thực, cụ thể được triển khai rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thông qua việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tác động, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân trên địa bàn toàn xã; đã khơi dậy được tinh thần tự giác, quy tụ sự đồng thuận của lòng dân vào việc tham gia thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nổi bật là nhiều mô hình cụ thể, thiết thực tham gia vào xây dựng nông thôn mới.

Bằng nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, cộng với sự đóng góp của nhân dân bằng tiền, ngày công lao động, đất đai và tài sản trên đất. Đến nay đã huy động được 45.381 triệu đồng, trong đó:

- Vốn nông thôn mới 2.720 triệu đồng

- Vốn chương trình mục tiêu và vốn lồng ghép: 30.290 triệu đồng

- Vốn tín dụng: 9.340 triệu đồng

- Vốn dân đóng góp: 3.031 triệu đồng, gồm:

+ Tiền mặt là 2.031 triệu đồng

+ Ngày công lao động là 200 triệu đồng

+ Đất đai, hoa màu, vật kiến trúc là 800 triệu đồng


Phong trào làm đường giao thông nông thôn, làm kênh mương thủy lợi được cán bộ, đảng viên và nhân dân 5 thôn tích cực hưởng ứng. Tiêu biểu hộ ông Hồ Ngọc Huệ ở thôn Tân Phong đã hiến trên 500m2 đất ở, trên 500 cây chè trong độ tuổi thu hoạch, hộ ông Hồ Kim Cảm ở thôn Lộc Đông đã hiến trên 500m2 đất ở để xây dựng đường giao thông, hộ ông Nguyễn Đình Nghi ở thôn Lộc Tây 1 đã hiến trên 600m2 đất ở và trên 240 cây keo để mở mới đường giao thông nông thôn….Đây mới chỉ là những hộ tiêu biểu đại diện cho hàng trăm hộ trong xã đã đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Quế Lộc.
Cùng với xây dựng giao thông nông thôn, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã sử dụng nguồn vốn phát triển sản xuất để mua bò sinh sản cho hộ nghèo được 45 con, với tổng nguồn vốn là 475 triệu đồng, trong đó vốn nông thôn mới 385 triệu đồng, nhân dân đóng góp 90 triệu đồng, đến nay đàn bò sinh sản và phát triển tốt. Chương trình Phát triển vùng xây dựng được 03 mô hình cánh đồng ICM tại thôn Tân Phong và Lộc Tây 1 với diện tích trên 9 ha và xây dựng cánh đồng kỹ thuật tại thôn Lộc Tây 2, diện tích 10 ha bước đầu đã phát huy hiệu quả (UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng để mua giống lúa, phân chất lượng cao và công cụ sạ hàng). Phát triển kinh tế rừng ngày càng được nhân dân tập trung phủ xanh hết các đồi trọc và trồng các loại cây theo nhu cầu của thị trường mang hiệu quả kinh tế cao nhằm cải thiện đời sống cho nhân dân.

Huyện hỗ trợ máy cày cho nông dân của xã

Tại từng thôn, các đơn vị, đoàn thể, trường học… giúp nhau vượt khó khăn, xây dựng các phong trào “Hủ gạo đoàn kết, con heo tiết kiệm”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”… xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực của quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào, các chương trình như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Công tác giảm nghèo đặc biệt được chú trọng. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 47,96%; thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với tuyên truyền thực hiện các tiêu chí về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực sự đã làm thay đổi rõ nét trong nhận nhức và suy nghĩ của hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó đã tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong 03 năm triển khai thực hiện, đến nay đã đạt chuẩn được 10/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dưng nông thôn mới, có 04 tiêu chí sẽ đạt trong năm 2014 và các tiêu chí còn lại sẽ phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2015.

Kết quả đạt được tuy còn rất khiêm tốn và thực tế cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, song những nội dung trên cũng đã minh chứng cho sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Lộc trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong thời gian đến, Ban thường vụ Đảng ủy xã Quế Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, thông qua đó dấy lên nhiều hơn nữa các mô hình cụ thể, thiết thực trong việc làm theo Bác, đồng thời có kế hoạch nhân rộng những điển hình này để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy xã Quế Lộc đã đề ra, nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006361652

  Lượt trong ngày 501
  Hôm qua: 2278
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 52
  Tổng số 6361652